Průkazy

Sk. A, B – motocykly skupin A2, A a automobil do 3,5t.

Prvním krokem je řádné vyplnění přihlášky do autoškoly.

Dále je možno přihlášku předat osobně po telefonické
domluvě.

Přihlášku je nutno potvrdit Vašim praktickým lékařem. Tu je možno odevzdat
osobně nebo vložit do schránky k tomu určené na vstupních dveří autoškoly
Senza.

Kurz lze začít před dovršením věku 18let, ovšem samotná zkouška na úřadě
odboru dopravy musí být provedena min.1 den po dovršení 18 let.
Pro cizí státní příslušníky je podmínkou doložit doklad o trvalém pobytu v
ČR, aby byl v trvání nejméně 187 dnů v den konání zkoušek z odborné
způsobilosti.

Začátky kurzu jsou vždy sdělovány na Našich www stránkách a v sídle
autoškoly.

Dále lze absolvovat pro sk.A2, A pouze “doplňkovou jízdu“ , pokud jste
držiteli oprávnění nižší skupiny motocyklů nejméně 2 roky.

Vrácení řidičského oprávnění sk. A, B.

Pro žadatele, kteří pozbyli oprávnění z důvodu dosažení počtu 12 bodů dle
zákona o přestupcích nebo jim byl uložen zákaz řízení mot. vozidel soudním
rozhodnutím nebo v přestupkovém řízení.

Školení řidičů A, B

Naše autoškola realizuje toto povinné školení pro firmy i jednotlivce.
Školení probíhá buď přímo v učebně naší autoškoly nebo je lze také
provádět v prostorách dané firmy např.v zasedací místnosti apod. Termíny
těchto školení jsou vždy po individuální domluvě, kdy se snažíme vždy
přizpůsobit zájemci.

Kurz je určen pro školení řidičů referentů i řidičů z povolání motorových
vozidel do 3,5 t. Obsahuje stručný, srozumitelný a praktický výklad,
související legislativu v aktuálním znění. Četnost dle zák.práce 1x ročně.